Contributiereglement V.V. Eijsden 2016 / 2017

1.

Elk lid betaalt het bedrag dat hoort bij de status waarin het op 1 augustus is ingedeeld.
De statusgroepen en contributiebedragen 2016/2017 voor senioren en junioren zijn:

Veldvoetbal actief:
A) Senior leden € 190,00
B) A/B junior leden € 151,00
C) C/D/E/F junior leden € 112,00
D) MF Junior leden € 82,00
E) Veteranen € 190,00
F) VR 7x7 € 135,00

Zaalvoetbal actief
G) Senioren / junioren € 100 - 150

Niet-actieve leden:
H) Passieve leden € 68,00
I) Vrijwilligers € 0,00
 

2.

De contributiebedragen worden jaarlijks geindexeerd met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (CPI). Bedragen worden naar boven afgerond op halve euro's. De index bedroeg in de periode mei 2015 - mei 2016 0,16%.

3.

Jeugdleden kunnen in aanmerking komen voor gezinskorting. Dit geldt alleen bij automatische incasso. Vanaf het 2e jeugdlid bedraagt de contributie vervolgens:
 
A) A/B junior leden € 128,00
B) C/D/E/F junior leden € 96,00
C) MP junior leden € 70,00
De korting wordt toegekend aan de in leeftijd jongste jeugdleden.
 

4.

Betalende leden komen in aanmerking voor een kortingsregeling indien zij een functie vervullen binnen de vereniging. De korting is afhankelijk van de prestatie, t.w.:
€ 44,00 (€ 22,00 per half jaar) indien men niet elke week actief is voor de vereniging.
€ 66,00 (€ 33,00 per half jaar) indien men overwegend in de wedstrijdweken elke week actief is voor de vereniging.
€ 88,00 (€ 44,00 per half jaar) indien men elke week actief is voor de vereniging, dus ook buiten de wedstrijdweken.

5.

Nieuwe leden worden over de hoogte van de contributie per brief geïnformeerd door de contributie/leden-administratie.
De jaarlijkse aanpassingen worden bekend gemaakt op internet (www.vveijsden.nl).

6.

De betaling dient plaats te vinden door middel van automatische incasso.
Niet-ingezetenen, die kunnen aantonen dat automatische incasso onmogelijk is ontvangen een nota zonder ophoging.
Leden, die door middel van een nota de contributie betalen, wordt een extra bedrag verrekend van € 25,00

7.

De contributie wordt geïnd bij aanvang van het lidmaatschap en verder jaarlijks per 1 augustus (1e periode) en per 1 januari (2e periode).
Na 2 mislukte incasso-pogingen, volgt een nota met een toeslag van € 25,00.
Zie voor contributieachterstanden het Aanhangsel.

De contributie voor zaalvoetbalspelers wordt ook in 2 termijnen geind; 1e termijn op 1 september en 2e termijn op 1 februari

8.

Nieuwe leden, aangemeld in de periode:
1-7 tot 1-1, betalen het volledig verschuldigde bedrag.
1-1 tot 1-7, betalen de helft van het verschuldigde bedrag. 

9.

Bij afmelding als lid in de periode 1-7 tot 1-1, volgt er geen automatische incasso meer voor de 2e periode.
Een lid dat zich afmeldt ingaande het nieuwe seizoen dient deze afmelding uiterlijk 1 juni
kenbaar te maken.
Bij latere afmelding is een door het bestuur vastgesteld bedrag verschuldigd, zijnde 50% van de verschuldigde contributie.
Onder afmelden wordt verstaan het schriftelijk afmelden bij de verantwoordelijke van de contributie-inning, ledenadministratie, penningmeester of (wedstrijd)secretaris. 

10.

Een lid dat zich in de periode 1-7 tot 1-1 heeft afgemeld en op het einde van het seizoen een overschrijving wenst is verplicht de volledige contributie alsnog te voldoen. 

11.

Jeugdleden die ingedeeld worden bij een seniorenelftal blijven de status van junior houden en blijven de jeugdcontributie betalen totdat zij reglementair de status van senior bereiken. 

12.

Het bestuur kan, in overleg met een trainer of leider, in bijzonder omstandigheden, zoals een langdurige blessure, aan het eind van het seizoen een restitutie toekennen. 

13.

Leden, die door het bestuur worden benoemd tot erelid, of leden die 60 jaar en langer lid zijn van de vereniging, zijn vrijgesteld van contributie. 

14.

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 

AANHANGSEL

Leidend is het Contributie Reglement. Aanvullend op dit Reglement zijn als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de contributie de volgende bepalingen van kracht.

1. Conform het Reglement vindt de incassering van de 1e termijn pp 1 augustus (2e termijn op 1 januari) van ieder seizoen plaats. De leden die geen automatische incasso hebben ontvangen 1 augustus resp. 1 januari een nota met het verzoek binnen 14 dagen te betalen.

2. Ieder lid die op 15 augustus resp. 15 januari niet heeft betaald ontvangt een aanmaning om binnen 5 dagen te betalen met als voorwaarde dat men niet aan verenigingsactiviteiten kan deelnemen indien op 31 augustus resp. 31 januari niet is betaald.

3. leden die op 31 augustus resp. 31 januari nog niet hebben betaald ontvangen nog eenmaal een aanmaning, waarbij binnen 5 dagen kan worden betaald. Indien dit niet tijdig gebeurd wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 25.

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren