Gedragscode / huishoudelijk reglement

INLEIDING

Jeugdleden ontwikkelen zich bij VVEijsden niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Er worden in klein verband (medespelers, tegenstanders) en in groot verband (het team) sociale vaardigheden opgedaan. Respect, omgangsvormen, sportiviteit, vreugde en verdriet, vriendschappen; we hebben het allemaal moeten leren en in verenigingsverband komt het wekelijks aan de orde. Sport leert bovendien grenzen te ontdekken en te verleggen, het leidt tot zelfkennis en zelfvertrouwen.
 

Bij VVEijsden behoort de jeugd zich geborgen te voelen. Onze voetbalvereniging wil daarom een warme en veilige omgeving kunnen bieden. Een omgeving waarin jeugd en volwassenen zorgeloos en geweldloos kunnen genieten van de voetbalsport en het verenigingsleven. VVEijsden is zich bewust van haar maatschappelijke functie en hecht daarom veel waarde aan het hiervoor genoemde.
 

Als elke sport heeft ook de voetbalsport haar spelregels. Spelers mogen bijvoorbeeld geen hands maken en aan shirtjes trekken is verboden. De handhaving van deze spelregels is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechters. Maar er bestaat meer dan alleen opvolging en handhaving van de spelregels die op de velden van toepassing zijn. Onze vereniging kent haar eigen huis- en gedragsregels, maar onderschrijft ook standaard omgangsregels en specifieke regels en codes voor het voorkomen van seksuele intimidatie. We dienen ons op een fatsoenlijke en acceptabele manier te gedragen teneinde het positief klimaat binnen VVEijsden te behouden.
 

Hiertoe is een statuut “gedragscode‟ opgesteld. De gedragscode omvat het geheel van gedragsregels, omgangsregels en meldcodes die gelden bij VVEijsden. De gedragscode dient bij te dragen aan vergroting van het voetbalplezier van iedereen en dient het positieve imago van onze vereniging in de praktijk te bevestigen en te vergroten. Het document draagt bij aan het bewustwordingsproces van spelers, begeleiders, trainers, coaches, elftalleiders, ouders, vrijwilligers, bestuurders en supporters. We onderschrijven allemaal het belang van normen en waarden en de voorbeeldfunctie die volwassenen hierbij hebben. Er rust daarom met name bij degenen met een voorbeeldfunctie een verantwoordelijkheid de gedragscode te bewaken. Het bestuur zal de gedragscode periodiek evalueren en eventueel voorstellen doen om de code aan te passen. Niet onbelangrijk dat deze gedragscode naadloos aansluit enerzijds bij onze kernwaarden (zie strategie) en anderzijds bij onze strategie 2012-2015; Trots zijn op VVEijsden.
 

ALGEMEEN
Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen VVEijsden, zoals bijvoorbeeld de Statuten. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn, worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft VVEijsden aan, welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Bij het gebruik van „mannelijke‟ woorden (hij, hem, speler, voetballer, e.d.), kan ook het „vrouwelijke‟ equivalent worden gelezen (zij, haar, speelster, voetbalster, etc.).
 

UITGANGSPUNTEN
De uitgangspunten van onze gedragscode zijn steeds sportiviteit, respect en uniformiteit.

· VVEijsden is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen, die op sportieve wijze in
   verenigingsverband wil voetballen.

· Sporten doen we met elkaar. Met teamgenoten en met tegenstanders. Wie tegen zijn verlies kan,
   is altijd winnaar.

· Wanneer iemand zich onsportief gedraagt, mag dit geen aanleiding geven tot een onsportieve
   tegenreactie.

· Voetballen is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.

· We onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het
   voetbalspel.

 • Pesten wordt niet getolereerd.

· We respecteren onze medespelers en onze tegenstanders.

· We respecteren bovendien andermans eigendommen.

· Niet alleen voetballers maar ook scheidsrechters en grensrechters kunnen en mogen fouten maken. We respecteren daarom dat scheidrechters en grensrechters ook vergissingen kunnen en mogen maken.

· Lid zijn van VVEijsden is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden moeten bereid zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten.
 

AANSPRAKELIJKHEID
Een verenigingslid (speler, ouder/verzorger en supporter) is hoofdelijk aansprakelijk voor persoonlijk aangerichte schade en/of vernieling aan eigendommen van de eigen vereniging, van tegenstanders en voor persoonlijke schade.
 

SANCTIES
Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur resp. de gedragscodecommissie passende maatregelen nemen.
 

COMMUNICATIE
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over de gedragscode en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat de gedragscode gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid/ouder/verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de website van VVEijsden.
 

GEDRAGSREGELS – Algemeen
De volgende algemene gedragsregels gelden:

· Leden van VVEijsden voldoen op tijd de contributie. Achterstand in de contributiebetaling kan ertoe leiden dat er geen trainingen en wedstrijden resp. gevolgd en gespeeld mogen worden.

· Leden van VVEijsden accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol; beslissingen van grensrechters worden eveneens geaccepteerd.

· Leden van VVEijsden behandelen het materiaal, de velden en de gebouwen duurzaam op een respectvolle wijze.

· Leden van VVEijsden worden geacht om een medelid aan te spreken in het geval dit medelid gedragsregels overtreedt.

· Leden van VVEijsden dienen zich te houden aan de hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging zal de eventueel door de KNVB opgelegde boetes / administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid (zie Regeling rode en gele kaarten).
 

GEDRAGSREGELS – Drugs en alcohol
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. De gedragsregels met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs wordt daarom specifiek onder de aandacht gebracht:

· Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugdleden geeft een slecht voorbeeld en wordt afgekeurd.

 • Er geldt een algeheel rookverbod in het gebouw.
 • Op en rond de velden is het gebruik van alcohol niet toegestaan.

· Het bezit en/of gebruik van drugs is op ons sportcomplex ten strengste verboden en leidt minimaal tot verwijdering van ons complex en disciplinaire maatregelen.
 

GEDRAGSREGELS – Kantine
Beschouw de kantine als de huiskamer van onze vereniging. Toon respect voor andermans eigendommen en waardering voor de vrijwilligers achter de bar. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het terras gelden dezelfde regels als die voor de kantine.

 • Ga zorgvuldig met het meubilair en het materiaal om.
 • Roken in de kantine is niet toegestaan.

· De rommel die we maken ruimen we zelf op. Lege glazen en flesjes inleveren bij de bar en afval in de vuilnisbakken.

· Stoelen en banken zijn bestemd om op te zitten. Er wordt niet op stoelen gestaan en niet op tafels gezeten.

· Agressief of ander normafwijkend gedrag wordt niet getolereerd en leidt minimaal tot verwijdering.
 

GEDRAGSREGELS – op en rond de velden
· De voetbalvelden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar een ander veld wandelt.

· Toeschouwers dienen tijdens een wedstrijd achter de lijnen te blijven en (indien aanwezig) ook achter de hekken en de reclameborden.

· Alleen diegene die in verband met training of wedstrijd op het veld dienen te zijn mogen op het veld verblijven.

· Laat geen afval en etensresten achter op het veld of langs de lijn en deponeer dit in de aanwezige vuilnisbakken.

· Behandel de velden, de doelen, de materialen, de trainingsvoorzieningen e.d. zorgvuldig om een lange duurzaamheden te waarborgen.

· Meld onvolkomenheden aan het materiaal etc meteen aan algemene zaken
 

GEDRAGSREGELS – op en rond het sportpark
Fietsen en brommers dienen in/bij de fietsenrekken te worden geplaatst.

· Auto’s dienen te worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.

· De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (ambulance) vrijgehouden.

 • Het is verboden te parkeren voor de entree van ons sportcomplex.

· Matig de snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. Er wandelen doorgaans veel mensen van sportcomplex naar parkeerterrein.

 • Respecteer het milieu en de groenvoorzieningen
   

GEDRAGSREGELS DOELGROEPEN– algemeen
Er zijn normen die voor iedereen gelden:

 • Respecteer je sport en alle actieve en passieve deelnemers.
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij sport.
 • Streef gezamenlijk naar een faire sportbeoefening
   

GEDRAGSREGELS DOELGROEPEN– spelers
Het is niet eenvoudig om goed gedrag en ongewenst gedrag in een aantal regels te bevatten.

We noemen hieronder de grote lijnen en verwachten ook dat spelers zelf nadenken over wat wel en niet acceptabel is en hiernaar handelen.

· Zorg ervoor dat je ruim tevoren aanwezig bent voor wedstrijd en training. Voor een training geldt een aanwezigheid van minimaal 15 minuten voor aanvang en voor een wedstrijd geldt het aangegeven tijdstip.

· Meld je tijdig af bij leider of trainer wanneer je verhinderd bent bij training of wedstrijd.

· Reguliere trainingen zijn niet vrijblijvend. Afmelden dient bij voorkeur 24 uur van tevoren onder vermelding van een reden te gebeuren.

· Laat geen waardevolle spullen achter in het kleedlokaal. Geef deze in bewaring bij je leider of organiseer zelf wat.

 • Kom afspraken na in team- en clubverband.
 • Voetbal met sportiviteit en met teamgeest.
 • Steun elkaar binnen en buiten het veld. Je bent onderdeel van een team.

· Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

 • Gedraag je niet alleen binnen maar ook buiten het veld sportief.

· Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

· Accepteer het gezag van de scheidsrechter, de beslissing van een grensrechter, van de leiding van het team en van bestuursleden en kaderleden.

· Accepteer en respecteer de besluiten van de scheidsrechters en grensrechters, ook al ben je het er niet mee eens. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

· Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of om jouw team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

· Geef tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd altijd een hand. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

· Laat kleedkamer en clubhuis schoon achter. Voetbalschoenen altijd buiten uitkloppen.

· Wees bij uitwedstrijden een nette gast. Laat ook daar de kleedkamer schoon achter.

· Wees zuinig op de eigendommen van je eigen vereniging, maar ook van de vereniging waar je te gast bent.

· Doe naar vermogen vrijwilligerswerk en doe zo veel mogelijk mee aan acties en evenementen.

· Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er mogelijkheden worden geboden om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
 

GEDRAGSREGELS DOELGROEPEN– trainers en leiders
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op trainers en begeleiding van toepassing. Trainers en leiders hebben een bijzondere voorbeeldfunctie voor de jeugdspelers.

· Houd steeds in gedachten dat u een voorbeeldfunctie heeft en handel als zodanig.

· Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

· Leer spelers dat spelregels gezamenlijke afspraken zijn die nagekomen dienen te worden.

· Toon respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.

· Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.

· Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

· Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

· Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen is niet acceptabel.

· Help de (jeugd)scheidsrechters in moeilijke gevallen en laat hem/haar niet aan zijn lot over

 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van uw functie.
 • Wees op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.

· Wangedrag of andere problemen worden binnen het team opgelost en gerapporteerd aan de technisch coördinator.

· Zie erop toe dat bij uit- en thuiswedstrijden spelers de kleedkamer schoon achterlaten.

· Wees verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers.

 • Zorg voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden.
 • Wees verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, etc).
   

GEDRAGSREGELS DOELGROEPEN– ouders/verzorgers van spelers
Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter de ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing.

· Forceer een kind niet wanneer het geen interesse toont om deel te nemen aan een sport.

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.

· Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.

 • Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.

· Zie erop toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.

· Controleer (bij jonge spelers) voor vertrek op aanwezigheid van juiste kleding, schoenen en scheenbeschermers.

· Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. Wees daarom positief langs de lijn en respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.

· Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek de integriteit van dergelijke personen niet in twijfel.

· Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.

· Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.

· Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd.

 • Blijf tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.

· Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn. Moedig de spelers positief aan.

 • Stimuleer uw kind volgens de regels van het spel te spelen.

· Maak het kind niet belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

· Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos, de volgende keer beter.

· De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.

· Applaudisseer voor goed spel van beide teams. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 • Help waar mogelijk bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Doe naar vermogen mee aan vrijwilligerswerk binnen de vereniging.

· Erken de waarde en het belang van de vrijwillige trainer/leider/coach. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

· Geef de trainer/leider/coach de gelegenheid hun team te coachen en te begeleiden. Toon uw positieve aanmoedigingen enthousiasme, maar laat de coaching en begeleiding over aan de trainer/coach/leider.

 • Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
 • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.
   

 GEDRAGSREGELS DOELGROEPEN– vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode.

· Zie erop toe dat de gebruikte ruimtes netjes en schoon worden achtergelaten.

· Neem bij constatering van overtredingen van de gedragscode contact op met de eerstverantwoordelijke. Dat kan de leider, de trainer, een commissielid of een bestuurslid zijn.

· Fungeer als voorbeeld en gedraag u ten alle tijden sportief en respectvol naar anderen.

· Maak geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.

 • Wees zuinig op kleding en materialen van VVEijsden.
   

GEDRAGSREGELS DOELGROEPEN– bestuurders/commissieleden
· Wees als bestuurder steeds bewust van de voorbeeldfunctie die een bestuurder heeft naar spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers en medebestuurders.

· Sta niet toe dat een sportactiviteit primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.

· Wees erop alert dat toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen.

· Maak de gedragscode voor iedereen openbaar.

· Zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot sportiviteit.

· Zorg voor goed toezicht van trainers en (spel)leiders opdat zij in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG - algemeen
Het bestuur van VVEijsden ziet het als zijn kerntaak om alle leden en met name de jonge leden een veilige omgeving te bieden. We willen de huidige situatie waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien bij onze club, behouden. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen horen daarbij en dat doen we door het in de praktijk brengen van het NOC*NSF traject “Voorkomen van seksuele intimidatie‟.

Ons specifieke beleid voor het voorkomen van seksuele intimidatie is gebaseerd op drie pijlers: omgangsregels, een gedragscode en een meldcode.
 

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – omgangsregels
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Bij VVEijsden gelden de volgende omgangsregels:

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7. Ik negeer de ander niet.

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de technisch coordinator, commissielid of bestuur
 

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – gedragscode
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Het bekendmaken van de “Gedragsregels begeleiders in de sport‟ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van Seksuele Intimidatie en dat kan preventief werken.

Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Hieronder vind je een overzicht van de „Gedragsregels begeleiders in de sport‟ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport en waaraan

VVEijsden zich committeert:

Gedragscode VVEijsden

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – meldprotocol
Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al diegenen die met kinderen/jongeren tot 18 jaar werken/in aanraking komen) en pupillen en op grensoverschrijdende contacten tussen pupillen onderling. Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die in werking kan worden gezet na een melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde. Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen.

Alle vrijwilligers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde „kleinere‟ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.
 

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – meldplicht
Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur of jeugdcommissie (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon).

Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen.

De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde.

Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen:

 • gesprek met beschuldigde
 • informatief gesprek met de politie
 • instellen calamiteitenteam

· in gang zetten meldprocedure

 • aangifte bij politie
 • voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde
 • veiligstellen en opvang van het slachtoffer
 • informatie aan betrokkenen
 • nazorg
   

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – zwijgplicht
Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en vrijwilligers binnen de vereniging ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenspersoon. Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als “schuldig‟ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.
 

 VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – hoe te handelen?
Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt.

Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen:

 • Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd?
 • Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor?

· Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand?

Het kan ook zijn dat een jeugdlid je spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen naar je uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert.
 

DOEN
Zorg voor de veiligheid van het kind/de jongere.

· Als je iemand op heterdaad betrapt: Laat het slachtoffer niet alleen

· Meld het onmiddellijk aan bestuur of jeugdcommissie

· Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen

· Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies.

· Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak.

· Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld.

· Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen.

· Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenspersoon.

 • Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon.

· Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden.
 

LATEN
Handel nooit op eigen houtje!

· Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de vrijwilliger om aan waarheidsvinding te doen!

· Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger.

De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een officieel onderzoek.

 • Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht!
 • Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt.
   

GEDRAGSCODECOMMISSIE
Om ernstig wangedrag onafhankelijk te onderzoeken en eventueel te sanctioneren is een commissie opgericht. Deze commissie (leden worden benoemen door het bestuur) bestaat uit: Andre Spauwen, Stefan Jansen en Dorothé Schuurman.

Taak van de commissie is het adviseren van bestuur over een op te leggen sanctie aan leden (en eventueel niet-leden), die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig wangedrag. In het geval van rode kaarten kunnen dit alternatieve straffen zijn, maar ook disciplinaire straffen zijn hierbij mogelijk (uitgedrukt in aantal wedstrijden of in een periode).

Het is dan ook van groot belang dat spelers, leiders en/of ouders (ernstige) incidenten z.s.m. melden bij bestuur, de technisch coördinator of een lid van de jeugdcommissie (zie hiervoor o.a de meldcode bij ongewenst gedrag).

Het bestuur is uiteindelijk het bevoegde orgaan, dat de gedragscodecommissie inschakelt.
 

Taken Gedragscodecommissie
* Het onderzoeken en beoordelen van ernstig wangedrag en ernstige incidenten.

* het behandelen van schriftelijk en mondeling aangemelde incidenten

* het adviseren van bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie; berisping,

uitsluiting, schorsing of royement. Royementen worden uiteindelijk door het bestuur

voorgelegd aan de ALV; bestuur kan echter een lid tijdelijk op non-actief plaatsen

totdat besluitvorming in de ALV plaatsvindt.

* korte eindrapportage aan het bestuur/jeugdcommissie over ieder incident en

bijbehorend advies.

De gedragscodecommissie wordt op verzoek ingeschakeld door het bestuur bij ernstig wangedrag of ernstige incidenten.

De commissie streeft erna binnen 14 dagen een advies afgeven. De commissie zal o.a het Handboek Tuchtzaken van de KNVB gebruiken als hulpmiddel voor het bepalen van de sancties.

Het bestuur zal haar besluit – incl. het advies van de gedragscodecommissie - binnen drie werkdagen schriftelijk aan de betrokkene(n) meedelen.

Welke handelingen kunnen o.a. in aanmerking komen voor royement?

* mishandeling

* molestatie

* ongewenste intimiteiten etc.

* drugsgebruik of handel

* ernstig vandalisme

* diefstal

Taak en sanctie-advies van de gedragscommissie staan los van de tuchtcommissie KNVB en eventueel Justitie. Het is een orgaan binnen VVEijsden, dat acteert op verzoek van het bestuur.

Het bestuur blijft bevoegd om in geval van ernstige incidenten een voorlopige sanctie op te leggen in afwachting van het advies van de gedragscodecommissie.
 

Private Modus
De missie van onze sportvereniging is:
- Zowel recreatief als prestatiegerichte sport, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige
   manier mogelijk maken.
- Talentontwikkeling van de spelers
- Toegankelijkheid van de sport verhogen.

Om dit doel te bereiken maken wij gebruik van camera beelden. De grondslag voor het verwerken van deze beelden, in kader van de AVG, vinden wij in "Gerechtvaardigde belangen" (art. 6.1.f).


Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato … september 2013

Nannens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:                      De secretaris:                        De penningmeester

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren