Regeling vertrouwenspersoon jeugd V.V. Eijsden

Heb je een probleem met iemand of iets binnen de vereniging?

Dan kun je dat natuurlijk allereerst aankaarten bij degene die daarover gaat. Of bij de betreffende commissieleden of bestuursleden. Soms echter kan er ook sprake zijn van een ongewenst gedrag of anderszins gevoelige situatie, die je niet zo gemakkelijk kunt of durft aan te kaarten. Dan kun je terecht bij je vertrouwenspersoon. Die helpt jou het probleem helder te krijgen. Hij of zij kent de club en kan je daarin de weg wijzen. Of adviseert je hoe het probleem aan te pakken. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk met je vraag om. Uiteindelijk kies jij de voor jou beste aanpak en gaat daarmee in principe zelf aan de slag. De vertrouwenspersoon gaat het dus niet voor jou oplossen.

Momenteel zijn er twee vertrouwenspersonen binnen de vereniging:
Janneke Willgers is dat voor meiden en vrouwen:
Telefoon 06 - 8171 0162 of mail naar janneke.willigers@icloud.com

Miel Duijsens voor de overige teams van de jeugd en voor alle kaderleden van de jeugd, telefoon: 06-1462 6129, e-mail: eduysens@planet.nl

De jeugdcommissie
 

 1. Rolbeschrijving Vertrouwenspersoon vv Eijsden
 
Algemeen
 
Als je een meningsverschil hebt binnen de club dan kun je dat aankaarten bij degenen die over dat onderwerp gaan of bij betreffende commissieleden of bestuursleden. Soms echter kan er ook sprake zijn van een ongewenst gedrag of anderszins gevoelige situatie, die je niet zo gemakkelijk kunt of durft aan te kaarten. Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.
 
De “vertrouwenspersoon” is geen functie, maar een rol. De onderstaande beschrijving is daarom een rolbeschrijving.
 
Positionering
De vertrouwenspersoon wordt aangesteld door het bestuur. De vertrouwenspersoon rapporteert eenmaal per half jaar in algemene zin, dus volledig anoniem, over de activiteiten die hij of zij heeft uitgevoerd.
 
Doel van de rol
De vertrouwenspersoon staat opgesteld voor leden, die behoefte hebben aan een gesprek dat onder strikte geheimhouding plaatsvindt. De vertrouwenspersoon kan mogelijk ondersteuning bieden bij (dreigende) geschillen en/of klachten.
 
Geheimhouding:
De vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de vertrouwenspersoon vanwege gewetensnood deze geheimhouding wil verbreken. De vertrouwenspersoon kan de geheimhouding pas dan verbreken, als de vertrouwenspersoon heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de ‘Gedragscode Omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenspersonen’ (zie onderstaande Gedragscode).
 
Hoofdtaken
-          Het verzorgen van eerste opvang van de medewerker (klager)
-          het bieden van een luisterend oor
-          het informeren over oplossingsmogelijkheden en regelingen
-          het verwijzen van de medewerker
-          het zichzelf presenteren als Vertrouwenspersoon
 
Activiteiten
-          het verzorgen van de eerste opvang van de medewerker
-          bieden van een luisterend oor
-          het samen met klager analyseren van het probleem
-          afhankelijk van probleem en analyse verwijzen naar trainer, teamleider, coordinator, technisch
   jeugdcoordinator, commissievoorzitter of clubvoorzitter.
-          het verwijzen van de medewerker naar huisarts, professionele hulpverlening, politie, maatschappelijk
   werk etc.
-          het halfjaarlijks opstellen van een verslag (in algemene termen, zodat informatie niet herleidbaar
   is tot personen).
 
Eisen/kennis/vaardigheden
-          de organisatie goed kennen (indicatie: minimaal 0,5 jaar in vereniging actief)
-          empathisch, organisatiesensitief, tolerant en integer zijn en sociaal gedrag tonen
-          positief kritisch kunnen luisteren en omgevingsgericht zijn
-          zich aan geheimhouding kunnen houden, om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie en met
   weerstanden
-          in staat zijn een vertrouwensrelatie op te bouwen
-          de mogelijkheid hebben onafhankelijk naar de problematiek te kijken
-          kunnen reflecteren op het eigen gedrag en dat van de ander
-          niet eigen oplossing voorop stellen, maar uitgaan van oplossingen van de klager
-          geaccepteerd zijn door en het vertrouwen genieten van leden en bestuur
-          gemotiveerd zijn om de rol op zich te nemen.


2. Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenspersonen

1.
De Vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de klager/klaagster of andere personen die een beroep doen op hem/haar of tot wie hij/zij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar rol als vertrouwenspersoon ter kennis komt.

2.
Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de klager/klaagster of andere persoon/personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn, zoals in 3 omschreven.

3.
Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken kan de vertrouwenspersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:
- alles is in het werk gesteld de toestemming van betrokken persoon te verkrijgen
- de vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding
- er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen
- het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of
voor
  derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren
- de vertrouwenspersoon is ervan overtuigd dat de doorbreking van de geheimhouding de
  schade aan betrokkenen of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

4.
Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon zijn/haar redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.

5.
De vertrouwenspersoon brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen.

6.
Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenspersoon betrokkene onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of andere instantie.

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren